วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

งานบริการวิชาการ

ยุธศาสตร์

เร่งพัฒนายกระดับมาตรฐานงานการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนและทอ้งถิ่น พฒั นาสู่สังคมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

เป้าประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้าน งานวิจัยและการเรียนการสอน เสริมสร้างความเข้มแข็งและ พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

1.จัดระบบการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ
2.มีกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย
3.สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริม ความ เข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4.มีการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณจากภายใน และระบบการจัดหาเงินทุนจากภายนอก

การบริการวิชาการแก่สังคม

          เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ที่พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  สถาบันอุดมศึกษา จึงต้องให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในวงกว้าง และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจจะให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งใน ระดับสถาบัน และระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ เช่น การให้คำปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้า เพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษา ต่อเนื่องเพื่อบริการแก่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น