คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมจัดทำคู่มือการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนในระดับประถมศึกษาในรายวิชาภาษาไทย ในโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก”

16/03/2565คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร […]

คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมจัดทำ และ วางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนในระดับประถมศึกษาในรายวิชาภาษาไทย และ จัดทำการวางแผนร่วมกันในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

09/02/2565คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น น […]