คณาจารย์ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นร่วมกับนิสิตของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการใช้สื่อสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พร้อมประเมินการใช้สื่อ และผลการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนวิชาภาษาไทย
ในโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก”

22 – 26/07/2565คณาจารย์ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นร่วม […]

คณาจารย์ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นร่วมกับนิสิตของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการใช้สื่อสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก”

25 – 29/06/2565คณาจารย์ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นร่วม […]

คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อบรมครูจัดทำสื่อการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก”

25/05/2565คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อ […]

คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมจัดทำคู่มือการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนในระดับประถมศึกษาในรายวิชาภาษาไทย ในโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก”

16/03/2565คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร […]

คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมจัดทำ และ วางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนในระดับประถมศึกษาในรายวิชาภาษาไทย และ จัดทำการวางแผนร่วมกันในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

09/02/2565คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น น […]