โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก และได้รับรางวัลผลงานดี ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นำทีมโดย

  1. ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์
  2. อาจารย์คเณชาภรณ์ คชกุล
  3. อาจารย์นันทิกร อุดมศิลป์
  4. น.ส.พฤกษา ย่างไพศาล
  5. น.ส.ธาริตา แสงท้าว
  6. นายพลวัต ฐิติพนาวัลย์
  7. นายมานพ เกตุทิม สังกัด