โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก” 16 โรงเรียน โดยมีผู้ร่วมโครงการดังนี้ ครู 32 คน นักเรียน 643 คน โดยมีวัถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ครูในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก”

2.เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเป็นการบริการวิชาที่นำคณาจารย์และนักศึกษาทุกคณะสาขาเข้าร่วมให้ความรู้