22 – 26/07/2565
คณาจารย์ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นร่วมกับนิสิตของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการใช้สื่อสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พร้อมประเมินการใช้สื่อ และผลการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนวิชาภาษาไทย
ในโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก”
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นำทีมโดย ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์,ดร. หัสชัย ตั้งมั้งมี, อาจารย์คเณชาภรณ์ คชกุล, อาจารย์นันทิกร อุดมศิลป์, อาจารย์นวภัทร โตสุวรรณ์, อาจารย์บรรจง วงศ์สุนะ อาจารย์ภัทรพล โพธิติชัย และนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น