16/03/2565
คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมจัดทำคู่มือการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนในระดับประถมศึกษาในรายวิชาภาษาไทย
ในโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก”
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นำทีมโดย ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์, อาจารย์คเณชาภรณ์ คชกุล, อาจารย์นันทิกร อุดมศิลป์ และนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น